Welkom

Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u hier niet mee accoord bent gaarne deze website verlaten.
Om Biervaten.nl te bezoeken dient u minimaal 18 jaar te zijn. Vul uw geboortedatum in:

Leveringsvoorwaarden


1. Biervaten.nl leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor elke transactie. Indien een klant een bestelling plaatst verklaart deze accoord te zijn met deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Extra voorwaarden kunnen van toepassing zijn, deze worden dan bij het product vermeld. Biervaten.nl wordt geëxploiteerd door MIBA dranken Meijelseweg 23a 5725 BA Heusden (gemeente Asten). Alle informatie op de website is onder voorbehoud van typefouten.

2a. Transacties via Biervaten.nl zijn bindend indien een bestelling per email en/of telefonisch is bevestigd of een aanvang met de uitvoering is gemaakt. Een product dat een kenmerk heeft "in voorraad", betekent slechts dat een dergelijk product in principe leverbaar is, dit betekent niet dat deze ten alle tijde op korte termijn leverbaar is. Indien een transactie bindend is, is er sprake van een overeenkomst. Klant wordt na een bestelling zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van een eventuele niet leverbaarheid. Biervaten.nl heeft het recht de uitvoering van leveringen en de ontvangsten van contante betalingen uit te besteden aan derden. Een klant die bestellingen plaatst op Biervaten.nl verklaart op de hoogte te zijn van de eigenschappen en toepasbaarheid van aangeboden producten. Huurproducten dienen alleen te worden gebruikt door ervaren gebruikers. De klant verklaart door gebruik te maken van de aangeboden producten op de hoogte te zijn van de wet en regelgeving en daar naar te handelen. De klant vrijwaart Biervaten.nl van elke eventuele aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van de aangeboden producten. Annuleren van een bestelling is alleen mogelijk als er nog geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de bestelling. Een order is hetzelfde als een bestelling, een order dient minimaal uit 80 liter bier te bestaan. Voor sommige merken bier geldt een hogere minimum afname. Indien er op de website aangegeven wordt dat een merk per 4 vaten geleverd wordt, dan is de minimum afname 4 vaten van dat merk. Indien er op de website aangegeven wordt dat een merk per 8 vaten geleverd wordt, dan is de minimum afname 8 vaten van dat merk.

2b. De klant of vertegenwoordiger van de klant verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Er worden in geen geval bestellingen geleverd aan klanten jonger dan 18 jaar. Sterke drank, dat wil zeggen een alcoholhoudende drank met 15% of meer alcohol, wordt niet geleverd aan particulieren.

3. Biervaten.nl is gerechtigd bij een bestelling een aanbetaling te vragen van 100% van de verschuldigde som, vijf  dagen voor leveringsdatum. Biervaten.nl is gerechtigd de optie van betaling contant bij aflevering alsnog na order in te trekken en 100% van het verschuldigde bedrag vooraf per bank te eisen. De klant wordt daarvan alsdan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Indien door een geldige reden, namelijk dat de transactie nog niet bindend is, de bestelling wordt geannulleerd heeft klant recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling. Bij levering van een bestelling zal het gedeelte dat nog niet betaald is volledig terstond, dat willen zeggen zonder uitstel, contant betaald dienen te worden.

4. Biervaten.nl is gerechtigd een bestelling te annuleren wanneer klant niet genoeg kredietwaardig zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Biervaten.nl. Biervaten.nl is gerechtigd de bestelling te annuleren indien de bereikbaarheid te slecht is (of kan worden verwacht) en/of laden en lossen onmogelijk is. Laden en lossen moet zo dicht mogelijk bij het opgegeven leveringsadres kunnen plaatsvinden.

5. Indien de klant weigert producten en/of diensten af te nemen is de klant verplicht de door Biervaten.nl reeds gemaakte kosten, zoals vervoerskosten en uurloon te betalen aan Biervaten.nl. Deze kosten dienen terstond contant betaald te worden aan de op dat moment door Biervaten.nl aangestelde aanwezige uitvoerder van de bestelling. De klant vrijwaart Biervaten.nl tegen elke vordering van derden als gevolg van de annulering van de bestelling. Onverminderd het vermelde in dit artikel behoudt Biervaten.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van een overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

6. Biervaten.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven, of daden of nalatigheden van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. Biervaten.nl is niet aansprakelijk voor schade aan het werk en/of eigendommen van de klant en/of derden. Biervaten.nl zal niet gehouden zijn enige geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, wat de aard van de schuld ook is. Biervaten.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het falen van techniek. Biervaten.nl is niet aansprakelijk voor de uit het eventueel niet goed functioneren van installaties c.q. apparatuur of anderszins veroorzaakte gevolgen.

7. Bij buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Biervaten.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Biervaten.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Biervaten.nl overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Biervaten.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel naar haar eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

8. Alle leveringen door Biervaten.nl dienen contant bij aflevering te worden voldaan voorzover deze niet geheel of gedeeltelijk vooraf per bank zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen. Retour van eerder bij Biervaten.nl bestelde ongeopende volle biervaten is mogelijk. De klant ontvangt dan het aankoopbedrag terug minus een fee van minimaal € 15,00 tot maximaal € 25,00 exclusief BTW per vat. De hoogte kan per order verschillen en wordt op verzoek kenbaar gemaakt. Met ongeopende volle biervaten worden vaten (ook fusten genoemd) bedoeld waarbij de verzegeling niet is verbroken. Retour van ongeopende volle biervaten is alleen mogelijk binnen 3 weken na aankoop en alleen wanneer de vaten op de juiste wijze zijn bewaard. (beschut, niet in zonlicht, onbewogen, op een constande temperatuur tussen de 15 en 23 graden celsius), zulks uitsluitend ter beoordeling van Biervaten.nl. Indien na retour van ongeopende volle biervaten blijkt dat een bepaalde kwantumkorting niet meer van toepassing is, wordt het orderbedrag opnieuw berekent en een eventueel surplus in rekening gebracht.

9. Een bestelling wordt in principe binnen 1 tot 5 dagen geleverd zonder dat Biervaten.nl daaraan gehouden is, tenzij de klant anders aangeeft. Indien levering binnen 5 dagen niet mogelijk is wordt de klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Een bestelling wordt geleverd op een door Biervaten.nl aan te geven tijdstip. Op het leveringstijdstip dient er een gevolmachtigd persoon van de klant aanwezig te zijn die de levering ontvangt en met leverancier afhandeld. De klant kan een voorkeursleveringstijdstip aangeven. Spoedbestellingen oftewel express leveringen zijn mogelijk tegen meerprijs. Een bestelling dient minimaal uit 80 liter bier te bestaan. Het ophalen van de retouren geschiedt op een door Biervaten.nl aan te geven tijdstip waarbij een gevolmachtigd persoon van de klant aanwezig dient te zijn om de retouren aan te leveren. Retouren worden op aangeven van klant tegen kostprijs van het transport opgehaald tenzij door Biervaten.nl in een offerte of binnen 48 uur na order anders is aangegeven. Indien een biervat door vermissing vervangen moet worden is Biervaten.nl gerechtigd de vervangingswaarde van € 100,00 exclusief BTW minus betaald statiegeld in rekening te brengen.

10. De transportkosten bij een order van 80 tot 200 liter bier bedragen € 35,00 exclusief BTW, bij 200 tot 300 liter bier: € 17,50 en bij 300 liter bier of meer: € 0,00. Bij orders zonder bier kunnen slechts pakketkosten van toepassing zijn . Bij verhuurartikelen kunnen hogere transportkosten gelden, deze worden direct na order bekendgemaakt. Indien klant niet akkoord is met eventuele hogere transportkosten dan is klant gerechtigd de order kort na een dergelijke bekendmaking te cancelen. Retour transportkosten zijn niet inbegrepen bij de transportkosten, indien de retour transportkosten wel inbegrepen zijn dan is dat door Biervaten.nl schriftelijk expliciet in een offerte aangegeven. Retour transportkosten zonder gelijktijdige levering van nieuwe order bedragen € 35,00 exclusief of BTW per palletplaats.

11. Huurproducten mogen niet verplaatst worden per trap en dienen trilvrij vervoerd te worden. Schade aan huurproducten zoals biertaps is voor rekening en risico van de huurder. Huurproducten dienen in dezelfde staat als ze geleverd zijn terug aangeboden te worden.

12. Op overeenkomsten is alleen Nederlands recht van toepassing.